Magazyny energii elektrycznej - ankieta dla zainteresowanych mieszkańców

dom zbudowany z baterii

Gmina Dobczyce zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy magazynów energii elektrycznej w ramach działania Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, Priorytet 2 Fundusze europejskie dla środowiska, nabór – FEMP.02.07-IZ.00-036/24.

W związku z powyższym przygotowana została ankieta, która ma na celu określenie zainteresowania mieszkańców Gminy uczestnictwem w projekcie dotyczącym budowy magazynów energii elektrycznej na własne potrzeby bytowe. W projekcie nie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą z uwagi na brak formalnych możliwości udzielania pomocy publicznej. Uwzględniając wymóg, że pojemność magazynów energii winna zostać dobrana na podstawie analizy profilu zużycia energii w budynku do ankiety należy załączyć dane pobrane z aplikacji e-licznik, to jest wykres oraz tabelę z informacją o poborze i oddaniu energii w roku 2023 lub w okresie następujących po sobie 12 miesięcy (w przypadku krótszego posiadania instalacji pv za cały dostępny okres).

Termin składania ankiet z załącznikiem od 11.06.2024 r. do 25.06.2024 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem mmitko@dobczyce.pl lub na dzienniku podawczym.

Wstępne założenia finansowe projektu

pojemność magazynu energii

Szacowana cena brutto

Szacowany wkład własny mieszkańca brutto

5 kWh

25 000 zł

5 000 zł

10 kWh

35 000 zł

7 000 zł

Jeśli projekt zostanie wybrany do realizacji szczegółowe zasady udziału w projekcie zostaną określone w umowie.

 

Warunki wsparcia projektów przewidujących dofinansowanie rozwoju magazynów energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych:

1) dofinansowanie może obejmować wyłącznie zakup i montaż magazynu energii (kwalifikowalne są wyłącznie elementy instalacji zlokalizowane na nieruchomości lub części nieruchomości użyczonej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego będącej beneficjentem);

2) właścicielem zakupionej infrastruktury będzie jednostka samorządu terytorialnego – przez okres realizacji oraz trwałości projektu;

3) nieruchomość lub część nieruchomości, na której zostanie zamontowania przedmiotowa infrastruktura zostanie nieodpłatnie użyczona jednostce samorządu terytorialnego będącej beneficjentem;

4) moc magazynu energii przewidzianego do dofinansowania nie będzie przekraczać sumarycznej mocy wszystkich jednostek wytwórczych wchodzących w skład istniejącej instalacji OZE;

5) w budynku dla którego dedykowana jest przedmiotowa infrastruktura nie będzie prowadzona działalność gospodarcza - warunek dotyczy również okresu ekonomicznej użyteczności infrastruktury;

6) zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli urządzeń eksploatowanych przez odbiorców końcowych, zarówno przez pracowników Beneficjenta, jak i przez osoby wyznaczone przez Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi Małopolski.