Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych – Gmina Dobczyce

Rodzaj dofinansowania: 

  • RPO WM 2014-2020
  • działanie 4.1 - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

w trakcie realizacji
Montaż instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej Gminy Dobczyce

Gmina Dobczyce jest partnerem projektu RPMP.04.01.01-12-1120/17 „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa” realizując zadanie „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych – Gmina Dobczyce”.

Projekt realizowany jest wspólnie z liderem Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa i partnerem Gminą Lubień. Całkowita wartość projektu to 23 256 263,05 zł, a kwota dofinasowania z UE to 12 713 279,71 zł.

Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych – Gmina Dobczyce

Przedmiot działania realizowanego przez Gminę Dobczyce

W ramach działania zostanie zamontowanych na budynkach użyteczności publicznej 8 instalacji pv o łącznej mocy 188 kWp. Instalacje będą produkowały energię elektryczną na potrzeby własne:

- Szkoły Podstawowej w Kornatce,

- Szkoły Podstawowej w Brzączowicach,

- Szkoły Podstawowej w Stadnikach,

- Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach,

- Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dobczycach,

-  Regionalnego Centrum Oświatowo - Sportowego im. Burmistrza Marcina Pawlaka (stanowiącego siedzibę Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach, Szkoły Muzycznej w Dobczycach, Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Miejskiej w Dobczycach),

- budynku komunalnego przy ul. Kościuszki w Dobczycach,

- budynku komunalnego przy ul. Rynek 26.

W ramach działania będzie sprawowany nadzór inwestorski oraz autorski.

Cele projektu

Założono, że realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów ogólnych:

- Poprawa jakości powietrza na terenie obszaru LGD;

- Zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń powietrza na terenie obszaru LGD;

- Poprawa ogólnego stanu środowiska na terenie obszaru LGD, zapobieganie degradacji walorów naturalnych obszaru;

- Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD, podniesienie ich warunków bytowych, zmniejszenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza zagrażających zdrowiu i życiu ludzi;

- Podniesienie atrakcyjności regionu oraz obszaru LGD, zarówno dla mieszkańców, jak również inwestorów i turystów oraz konkurencyjności obszaru;

- Poprawa warunków do rozwoju branży turystycznej.

Koszty i finansowanie dla działania realizowanego przez Gminę Dobczyce

- Całkowita wartość zadania: 736 085,89 zł  

- Kwota wydatków kwalifikowanych: 549 820,06 zł

- Wartość dofinansowania projektu z UE zadania realizowanego przez Gminę 329 892,03 zł   (60% wartości wydatków kwalifikowanych)

- Wkład własny Gminy:  406 193,86 zł

Przygotowanie projektu i wynik oceny

W dniu 08.11.2017 r. Rada Miejska w Dobczycach podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dobczyce do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu pn. „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa”.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Turystyczna Podkowa” w partnerstwie z Gminą Dobczyce, Gminą Raciechowice oraz Gminą Lubień. Rolę Lidera w ramach Projektu pełni Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Turystyczna Podkowa”.

W dniu 30.11.2017 r. podpisano Umowę partnerstwa pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Turystyczna Podkowa”, Gminą Dobczyce i Gminą Lubień.

W grudniu 2017 r. LGD Turystyczna Podkowa złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa”.

W wyniku ocen formalnej, finansowej oraz merytorycznej projekt spełnił kryteria wyboru projektów do dofinansowania i został umieszczony na Liście podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu. Lista ta stanowi załącznik do Uchwały Nr 1369/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 lipca 2018 r.

W dniu 13.12.2018 r. podpisano Umowę o dofinansowanie nr RPMP.04.01.01-12-1120/17-00-XVII/443/FE/18. 

Projekt pn. „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa”, nr RPMP.04.01.01-12-1120/17 realizowany przez LGD Turystyczna Podkowa w ramach: Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.