Dobczyckie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast

Przedstawiciel władz organizacji: 

Mirosław Bryk - Prezes

Zakres działalności: 

Cel działania:

A/WSPIERANIE, UTRWALANIE I ROZWIJANIE PRZYJACIELSKICH KONTAKTÓW Z MIASTAMI, GMINAMI
ORAZ JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO, ZAGRANICZNYMI ORAZ KRAJOWYMI, W
SZCZEGÓLNOSCI Z MIASTAMI PARTNERSKIMI GMINY I MIASTA DOBCZYCE,
B/WYMIANA DOSWIADCZEN I PROPAGOWANIE IDEI SAMORZADNOSCI,
C/WYMIANA KULTURALNA WE WSZYSTKICH JEJ ASPEKTACH, PROPAGOWANIE WIZERUNKU KULTURY
POLSKIEJ, WSPIERANIE IDEI WZAJEMNEJ TOLERANCJI I POROZUMIENIA,
D/POPIERANIE I PIELEEGNOWANIE OSOBISTYCH KONTAKTÓW Z OBYWATELAMI INNYCH PANSTW,
ZWŁASZCZA GMIN PARTNERSKICH, W SZCZEGÓLNOSCI ZAS WSPIERANIE WYMIANY MŁODZIEZY,
E/ROZWIJANIE POSTAWY TOLERANCJI W DUCHU SZACUNKU DLA ODMIENNOSCI
SWIATOPOGLADOWEJ I WYZNANIOWEJ ORAZ DIALOGU POLITYCZNEGO,
F/WSPIERANIE INTELEKTUALNE I ORGANIZACYJNE SPOŁECZNOSCI LOKALNEJ I SAMORZADU GMINY I
MIASTA DOBCZYCE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM NABYTYCH PODCZAS SWEJ DZIAŁALNOSCI
DOSWIADCZEN I WIEDZY,
G/NAWIAZYWANIE BEZPOSREDNIEJ WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI O PODOBNYCH CELACH I
CHARAKTERZE DZIAŁALNOSCI, W SZCZEGÓLNOSCI DZIAŁAJACYMI W MIASTACH PARTNERSKICH
DOBCZYC,
H/PROMOCJA GMINY I MIASTA DOBCZYCE, POPULARYZACJA WIEDZY NA TEMAT ICH HISTORII I
TERAZNIEJSZOSCI.

Adres strony internetowej: https://pl-pl.facebook.com/Dobczyckie-Stowarzyszenie-Partnerstwa-Miast-230147387051874/

Adres: 

32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26

NIP: 

6811975804