Regulamin Rady

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Rada działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U: z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zwanej dalej ustawą Statutu Gminy i Miasta Dobczyce oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2. Rada Miejska w Dobczycach zwana dalej "Radą"" jest organem wspólnoty samorządowej realizującym funkcje stanowiące i kontrolne z zastrzeżeniem art. 12 ustawy tj. w sprawach samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania burmistrza przed upływem kadencji.

II. Zadania Rady

§ 3.1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 4. lokalnego transportu zbiorowego,
 5. ochrony zdrowia,
 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 8. edukacji publicznej,
 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

 

 1. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 2. targowisk i hal targowych,
 3. zieleni gminnej i zadrzewień,
 4. cmentarzy gminnych,
 5. porządku    publicznego    i    bezpieczeństwa    obywateli    oraz    ochrony    przeciwpożarowej    i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 6. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 7. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 8. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 9. promocji Gminy,
 10. współpracy z organizacjami pozarządowymi,


20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, 2. Do wyłącznej właściwości Rady należy:

 1. uchwalanie statutu Gminy,
 2. ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek Burmistrza,
 4. uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutońum z tego tytułu,
 5. uchwalanie studium  uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

 

 1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,
 2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,
 3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,
 5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Gminy,
 6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
 7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,

h) tworzenia,  likwidacji i reorganizacji  przedsiębiorstw,  zakładów i innych  gminnych jednostek

organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, i)   ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku.

budżetowym,

 1. określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2,
 3. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 6. nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 8. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

III. Sesje Rady

§ 4. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej właściwości.

§ 5.1. Rada odbywa sesje w liczbie niezbędnej do wypełniania jej zadań i obowiązków nie rzadziej niż raz na kwartał

 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po. ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.
 2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.


§6. Rada może odbywać sesje zwoływane na pisemny wniosek co najmniej 1/4 liczby radnych lub na wniosek Burmistrza. Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 7.1. Sesje zwołuje przewodniczący Rady, podając porządek, miejsce i dzień otwarcia obrad.

 1. O sesji powiadamia się radnych, wysyłając najpóźniej na 5 dni przed sesją zawiadomienia, zawierające podstawowe dane organizacyjne, projekt porządku obrad, projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji.
 2. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 2 i 3, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji, wyznaczając nowy termin jej odbycia, przy czym radnych obecnych uznaje się za powiadomionych o nowym terminie.

§8.1. Sesje Rady są jawne. Miejsce, termin i przedmiot obrad Przewodniczący Rady podaje do wiadomości publicznej.

 1. Warunki organizacyjne niezbędne dla prawidłowej pracy Rady podczas sesji, w tym zwłaszcza dotyczące miejsca, w którym toczą się obrady, a także porządku po jej zakończeniu, zapewnia Burmistrz.
 2. Podczas obrad Rady na sali może być obecna publiczność zajmująca specjalnie w tym celu wyodrębnione miejsca.

§ 9. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawy stanowią inaczej.

§ 10.1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu, przy czym na wniosek formalny Rada może zdecydować o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie, w szczególności z uwagi na niemożność rozpatrzenia całości spraw na jednym posiedzeniu z uwagi na zaistnienie przeszkód uniemożliwiających radzie właściwe obradowanie.

 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie obrad braku quorum Przewodniczący podejmuje decyzje o przerwaniu sesji wyznaczając jej nowy termin, przy czym radnych obecnych uznaje się za powiadomionych o nowym terminie.
 2. Imiona i nazwiska radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili sesję przez co doszło do jej przerwania z powodu braku qourum, odnotowuje się w protokole z sesji.

§11.1. Sesję otwiera i prowadzi obrady Przewodniczący, który może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczących.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

§12.1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły "Otwieram sesję Rady Miejskiej w Dobczycach".

 1. Na początku sesji Przewodniczący, na podstawie listy obecności radnych stwierdza quorum, a w razie jego braku wyznacza nowy termin sesji i zamyka obrady, polecając odnotowanie w protokole, przyczyn , dla których sesja się nie odbyła.
 2. Po ustaleniu quorum Przewodniczący poddaje pod głosowanie przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji, o ile nie zostały wniesione zastrzeżenia dotyczące zawartych w nim treści.

§ 13.1. Po stwierdzeniu, że Rada może prawomocnie obradować, Przewodniczący przedstawia do uchwalenia projekt porządku obrad oraz przyjmuje wnioski dotyczące porządku obrad i Wnioski formalne.

 1. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić każdy radny oraz Burmistrz.
 2. W zależności od rozstrzygnięcia wniosków formalnych Rada rozpatruje wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 i uchwala porządek obrad.

§14.1. Na sesji następuje zgłaszanie przez radnych wniosków i interpelacji. Prawo do zgłaszania wniosków i interpelacji przysługuje radnym, a inne osoby mogą występować z wnioskami i interpelacjami tylko za pośrednictwem radnych. Radni nie mogą cedować swojej wypowiedzi, w szczególności w sprawach wniosków i interpelacji,  na inne osoby w tym sołtysów i przewodniczących rad osiedli.


Przewodniczący Rady prowadzący sesję może udzielić głosu sołtysom i przewodniczącym rad osiedli w punkcie obrad "wolne wnioski.

 1. Radni składają interpelacje i wnioski w sprawach istotnych związanych z działalnością Rady lub z niej wynikających.
 2. Zgłoszony wniosek powinien zawierać projekt rozstrzygnięcia sprawy będącej jego przedmiotem, jego uzasadnienie i wskazanie adresata. W przypadku, gdy wniosek jest zgłaszany ustnie w toku szerszej wypowiedzi, obowiązkiem radnego jest wyraźne zaznaczenie co w tej wypowiedzi jest wnioskiem.
 3. Dla zagwarantowania wnikliwego zbadania spraw wnioski i interpelacje radnych mogą być składane w formie pisemnej do Burmistrza i/lub Przewodniczącego Rady. Przewodniczący przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi przyjęte wnioski i interpelacje. Fakt złożenia odnotowywany jest w protokole z najbliższej sesji Rady Miejskiej tak, jakby złożenie nastąpiło na tej sesji.
 4. Na sesji Przewodniczący i Burmistrz informują Radę o treści interpelacji i wniosków złożonych w trybie ust. 4. Niezależnie od terminu rozpatrzenia wniosku czy interpelacji przez adresatów oraz udzielania odpowiedzi pisemnej wnioskodawcy, adresaci udzielają odpowiedzi ustnej możliwie na najbliższej sesji Rady, co jest odnotowywane w protokole.
 5. W razie uznania odpowiedzi za niewystarczającą radny może zwrócić się do przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji lub wniosku w porządku obrad.
 6. Burmistrz jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na interpelacje lub wniosek zgłoszony na sesji nie później niż w ciągu 14 dni.

§ 15. 1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego porządku, a w uzasadnionych przypadkach może dokonywać zmian w kolejności realizacji jego punktów za zgodą Rady i wnioskodawcy.

 1. Rozpatrywanie poszczególnych problemów może być poprzedzone wprowadzeniem do dyskusji. Jest ono zbędne, jeżeli sprawa została dostatecznie wyjaśniona w materiałach dostarczonych radnym. Rozpatrzenie spraw wniesionych bezpośrednio na sesji poprzedzić należy, w miarę możliwości przedstawieniem opinii właściwej dla nich komisji Rady.
 2. Przewodniczący udziela głosu wg kolejności zgłoszeń. Burmistrzowi, a w uzasadnionych przypadkach również innym uczestnikom dyskusji, Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością, a także zwrócić się do Burmistrza o ustosunkowanie się do podniesionych problemów.
 3. Wypowiedzi w dyskusji powinny być zwięzłe.
 4. Rada może ograniczyć liczbę mówców oraz uchwalić zamknięcie dyskusji.
 5. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością: w sprawie formalnej i dla sprostowania.

-§16. i. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące sposobu obradowania, a w szczególności:

 1. zmian w kolejności porządku obrad,
 2. zamknięcia listy mówców,
 3. zamknięcia lub przedłużenia dyskusji,
 4. zmian w sposobie prowadzenia dyskusji,
 5. przerwy dla odroczenia obrad,
 6. przekazania sprawy do komisji,
 7. ograniczenia czasu wypowiedzi,

h) przeprowadzenia i trybu głosowania, i)   głosowania bez dyskusji, j)   stwierdzenia quorum, k) przeliczenia głosów,

 1. Wnioski wymienione w pkt: c, e, f, g Przewodniczący poddaje pod głosowanie po odczytaniu listy zapisanych do głosu. Przyjęcie wniosku formalnego nie pozbawia referenta prawa głosu w odpowiedzi na dyskusję.
 2. Wniosek o przekazaniu sprawy do komisji ma pierwszeństwo przed innymi. Po jego przyjęciu należy sprecyzować zadania komisji.

,4. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym przez głosowanie po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz ewentualnego głosu przeciwnemu wnioskowi.

5. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad tą samą sprawą zgłoszony powtórnie.


§ 17. Po zamknięciu dyskusji nad daną sprawą Przewodniczący udziela głosu referentowi, aby mógł udzielić odpowiedzi na sprawy poruszane w dyskusji, a następnie zarządza przystąpienie do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla złożenia wniosku formalnego. W czasie głosowania Przewodniczący nie udziela głosu nikomu.

§ 18. Poprawki zgłoszone do projektu uchwały lub do wniosku muszą być poddawane pod głosowanie przed głosowaniem nad uchwałą lub wnioskiem. Jeżeli zgłoszono dwie lub Więcej poprawek to w pierwszej kolejności poddawane są pod głosowanie poprawki najdalej idące.

§ 19.1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i właściwym porządkiem przebiegu obrad. Może nakazać opuszczenie obrad przez osoby, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek bądź uchybiają powadze Rady Miejskiej.

 1. Przewodniczący może czynić uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień.
 2. W przypadku stwierdzenia, że mówca w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad, bądź wyraźnie przekracza przeznaczony dlań czas, Przewodniczący upomina go słowami "proszę do rzeczy", a także może pozbawić mówcę głosu.
 3. W przypadku, gdy forma, treść wystąpienia lub zachowanie się mówcy w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę sesji, Przewodniczący upomina mówcę słowami "proszę do porządku", a jeżeli upomnienie nie odnosi skutku odbiera mówcy głos, polecając odnotowanie tego faktu w protokole.

§ 20. Przewodniczący może zdecydować o przyjęciu do protokołu wystąpienia lub oświadczenia radnego nie wygłoszonego bezpośrednio w trakcie obrad, o czym obowiązany jest powiadomić Radę.

§ 21. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę "zamykam sesję Rady Miejskiej w Dobczycach".

§ 22.1. Przebieg sesji notowany jest przez wyznaczonego pracownika Urzędu.

 1. Protokół powinien zawierać następujące informacje: numer, datę i miejsce odbycia sesji, imię i nazwisko Przewodniczącego, stwierdzenie prawomocności obrad, imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe zaproszonych na sesję gości, stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzednie sesji, przyjęty porządek obrad, nazwiska osób zabierających głos oraz kwintesencję ich wypowiedzi, wyliczenie podjętych uchwał i czas trwania sesji. Teksty podjętych Uchwał stanowią załączniki do protokołu. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady lub osoba, która prowadziła obrady.
 2. Burmistrz jest zobowiązany do przedłożenia Wojewodzie uchwał Rady w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.
 3. Protokół z sesji wykładany jest do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta.

§ 23. O przebiegu i wynikach sesji, a zwłaszcza o podjętych uchwałach podlegających ogłoszeniu należy poinformować mieszkańców.

IV. Uchwały Rady

§ 24.1. Sprawy będące przedmiotem obrad, na sesji Rada rozstrzyga w drodze uchwał. 2. Uchwały   Rady  mają postać   odrębnych   dokumentów,   z  wyjątkiem   uchwał  o   charakterze proceduralnym, które są odnotowywane w protokole z sesji.

§ 25. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że inny tryb głosowania wynika z przepisów ustawowych.

§26.1. Z inicjatywą uchwałodawczą mogą występować: Rada, Burmistrz, komisje Rady i kluby radnych.

 1. Uprawnieni do inicjatywy uchwałodawczej przedstawiają swoje propozycje uchwał Przewodniczącemu na 7 dni przed zwołaną sesją.
 2. Jeżeli inicjatywa podjęcia uchwały, w formie konkretnego jej projektu zostanie zgłoszona w trakcie sesji, to Rada może przystąpić do jej uchwalenia po wysłuchaniu stanowiska właściwej komisji.


4. Zmiana w porządku obrad wymaga bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady i dodatkowo zgody wnioskodawcy.

§ 27. W przygotowaniu projektów uchwał pomaga w sposób merytoryczny, prawny i organizacyjny Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach.

§ 28.1. Uchwały Rady oznacza się numerami według kolejności ich podejmowania oraz wyrażającymi kolejność sesji Rady danej kadencji.

 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.
 2. Oryginały uchwał oraz protokoły z sesji ewidencjonuje oraz przechowuje Urząd Gminy i Miasta.

§ 29.1. Uchwały Rady podlegają ogłoszeniu, o ile wynika to z przepisów ustawowych. 2. Podjęte  na. sesji  uchwały  Przewodniczący przekazuje  niezwłocznie organom  i jednostkom właściwym do ich realizacji.

§ 30. Rada może określić odrębną uchwałą szczegółowy tryb i zasady postępowania w sprawach opiniowania i konsultowania projektów aktów prawnych prawa miejscowego.

V. Tryb głosowania

§31.1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym bezwzględną lub zwykłą większością głosów stosownie do przepisów ustawowych oraz niniejszego regulaminu.

 1. W głosowaniu jawnym Przewodniczący wzywa w pierwszej kolejności do podniesienia ręki głosujących "za", następnie "przeciw" i "wstrzymujących się".
 2. W głosowaniu tajnym radni głosują kartkami przygotowanymi każdorazowo dla danego głosowania, opatrzonymi pieczęcią Rady oraz w sposób określany dla każdego głosowania odrębnie.

§ 32.1. Zwykła większość głosów jest to większość głosów "za" od głosów "przeciw".

2. Bezwzględna liczba głosów jest to więcej głosów "za" od połowy liczby oddanych * głosów.

§ 33.1. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza wybrana spośród radnych Komisja Skrutacyjna. 2. Wyniki głosowania zawsze odnotowuje się w protokole sesji.

VI. Powoływanie i odwoływanie organów Rady Miejskiej

§ 34.1. Na pierwszej sesji po wyborach samorządowych Rada wybiera Przewodniczącego Rady.

 1. Przewodniczącego wybiera się spośród dowolnej liczby kandydatów z grona radnych, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady
 2. Jeżeli bezwzględnej większości głosów nie otrzymał żaden z kandydatów w pierwszym głosowaniu, wybory powtarza się na tym samym lub następnym posiedzeniu pierwszej sesji, rozpoczynając je od zgłaszania kandydatur.
 3. Wiceprzewodniczących Rady wybiera się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
 4. Wyniki głosowania i wyborów, o których mowa w § 34 Rada stwierdza odrębnymi uchwałami.

§35. 1. Odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących w trakcie -kadencji może dokonać Rada w trybie określonym w § 34 ust. 2.

2. W przypadku złożenia przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących rezygnacji z pełnienia tych funkcji Rada przyjmuje je w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

§36. i. Rada powołuje ze swojego grona w zależności od potrzeb stałe i doraźne komisje oraz Komisję Rewizyjną:

 1. ustala się, że Komisja Rewizyjna będzie liczyła nie mniej niż pięciu radnych,
 2. ustala się, że pozostałe komisje Rady będą liczyły nie mniej niż pięciu radnych.


 1. Najpóźniej na trzeciej sesji po wyborach samorządowych Rada podejmuje uchwały ustalające składy osobowe każdej komisji.
 2. Wszyscy radni zobowiązani są do pracy w komisjach.
 3. Komisje wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji, którym może być jedynie członek Rady. Komisje mogą wybrać także Wiceprzewodniczących..
 4. Komisje podlegają Radzie, przedkładają jej plany pracy oraz sprawozdania z działalności.
 5. W toku kadencji Rada może dokonywać zmian w składach liczbowych i osobowych każdej komisji.
 6. Zadaniem komisji jest opracowywanie i proponowanie rozwiązań dotyczących funkcjonowania Gminy, przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał oraz analiza ich realizacji.
 7. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 37.1. Zasady i tryb wyboru Burmistrza określa ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz ustawa - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

 1. Kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy lub wyboru go przez Radę Gminy i upływa z dniem upływu kadencji Rady Gminy.
 2. Burmistrz powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę w prawnej formie zarządzenia.
 3. Rada Gminy może odwołać Burmistrza na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym.
 4. Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie udzielenie Burmistrzowi absolutorium bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
 5. Wygaśnięcie mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy.
 6. Po upływie kadencji Burmistrza pełni on swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Burmistrza

VII. Radni

§ 38.1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i jej mieszkańców.".

 1. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo ''ślubuję". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg.".
 2. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady Gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.
 3. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

§ 39.1. Radni mają prawo i obowiązek czynnego uczestniczenia w sesjach i pracach Rady. 2. Radni mają obowiązek utrzymywania stałych więzi z wyborcami, których reprezentują w Radzie, a przede wszystkim do:

 1. informowania wyborców o aktualnej sytuacji Gminy oraz o swojej działalności w Radzie,
 2. konsultowania z wyborcami materiałów i spraw oraz przyjmowania postulatów, wniosków i skarg,
 3. upowszechniania uchwał i przedsięwzięć Rady oraz mobilizowania wyborców do ich realizacji,

§ 40.1. Radni mają prawo zgłaszać wnioski i interpelacje we wszystkich sprawach wynikających ze sprawowania mandatu oraz wnioski przekazywane im przez wyborców.

 1. Wnioski, o których mowa w ust.1 radny kieruje do adresatów bezpośrednio.
 2. Rada może powierzyć udzielenie odpowiedzi na wnioski adresowane do siebie właściwej rzeczowo komisji.

§41. Swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji radni potwierdzają swoim podpisem na liście obecności.

§42.1. Radny może wnieść skargę we własnym imieniu albo przekazywać do załatwienia skargi innej osoby - na zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez poszczególne organy samorządowe lub przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli.


Skargi składa się do organów właściwych do ich  rozpatrzenia, stosownie do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Skargi, o których mowa w ust. 1 radny może kierować bezpośrednio lub przez Przewodniczącego Rady, W tym drugim przypadku odpowiedź na skargę powinna być udzielona również za pośrednictwem Przewodniczącego.

§43. 1. W zakresie ustalonym w ustawie radni korzystają z ochrony prawnej. Szczególnej ochronie prawnej podlega stosunek pracy radnego.

2. Przed zajęciem stanowiska wobec wniosku zakładu pracy o rozwiązanie stosunku pracy z radnym, Rada bada szczegółowo wszystkie okoliczności sprawy, a zwłaszcza obowiązana jest wysłuchać wyjaśnień radnego.

§44.1. W celu wzięcia udziału w sesji Rady, posiedzeniu komisji, a także w innych wypadkach związanych z pracami Rady, radnemu przysługuje na ten czas zwolnienie od pracy zawodowej.

2, Podstawę do czasowego zwolnienia radnego od pracy zawodowej stanowi otrzymanie zawiadomienia lub zaproszenia, które określa termin i przedmiot prac związanych z wykonywaniem mandatu, a w przypadku ich braku - stosowne poświadczenie.

§ 45. Radni otrzymują za udział w posiedzeniach Rady i komisji dietę w wysokości określonej przez Radę.

VIII. Organizacja pracy Rady

§46. 1. Przewodniczący Rady wraz z Wiceprzewodniczącymi organizuje pracę Rady na sesjach, koordynuje realizację zadań Rady przez jej organy, udziela radnym pomocy przy sprawowaniu mandatu oraz wykonuje inne zadania określone ustawą, statutem Gminy niniejszym Regulaminem oraz wskazane przez Radę, w tym celu może powoływać zespoły doraźne.

2. Przewodniczący Rady systematycznie składa na sesjach okresowe informacje o podejmowanych działaniach oraz wszelkich czynnościach, do których jest zobowiązany i uprawniony.

§ 47. Burmistrz zobowiązany jest do składania na sesjach Rady informacji o realizacji zadań wynikających z uchwał Rady, budżetu, wytycznych udzielonych mu przez Radę oraz o problemach związanych z bieżącą sytuacją Gminy.

§ 48. Bezpośrednią obsługę Rady i jej organów oraz radnych zapewnia Urząd Gminy i Miasta.

IX.  Postanowienia końcowe

§ 49. Rada uchwala Regulamin w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.